• Hello Families!

  Welcome to the Kindergarten Program at Meridian Park! We are so happy to welcome families from across our district to our "Kindergarten Village" here. 

  Our Kindergarten team is committed to working alongside families to make the first year of our students’ formal education a memorable and positive experience for each child.   

  We believe a thriving kindergarten community includes …

  • An environment that develops the whole child while creating a balance between developmentally appropriate and high academic standards.  
  • Classrooms which provide rich learning experiences through exploration, play, practice and application of concepts.  
  • Learning with a  balance of teacher guided experiences, intentional learning centers and child-initiated play across all academic areas. 
  • Embracing families as valued and essential partners in these educational efforts.

  Our Kindergarten team includes classroom teachers, specialists, and paraeducators.  We believe all of us are teachers, role models, mentors, coaches, and leaders. Our team will ...

  • take care of our students,
  • encourage our students,
  • challenge our students, and 
  • inspire our students.

   


  Derek Dalasta 
  Administrator | Kindergarten Program

  derek.dalasta@shorelineschools.org 

  206.393.4129


  Suzy Cowgill
  Office Manager | Kindergarten Program

  suzy.cowgill@shorelineschools.org 

  206.393.4127

   

   

  Nuestro equipo de Kindergarten y yo estamos comprometidos a trabajar en equipo con las familias de todos nuestros estudiantes para que el primer año de su educación formal sea una experiencia memorable y positiva para cada niño.

   

  En Meridian Park creemos que la comunidad de kindergarten será exitosa si incluye ...

   

  • Un entorno que apoya el desarrollo integro del niño y un ambiente que marque el equilibrio entre los estándares altos y los estándares apropiados para el nivel de desarrollo.
  • Aulas de clase que brindan experiencias que enriquecen el aprendizaje a través de la exploración, el juego, la práctica y la aplicación de conceptos.
  • Aprendizaje que incluye un balance entre las enseñanza guiadas por los maestros y la exploración individual y el juego iniciado por los niños en todas las áreas académicas.

   

  Trabajo en equipo con las familias de los estudiantes como socios valiosos y esenciales en estos esfuerzos educativos.

   

  Nuestro equipo de jardín de infantes incluye a maestros, especialistas y asistentes. Entendemos que todos somos educadores, modelos a seguir, mentores, entrenadores y líderes. Nuestro equipo ...

   

  • Cuida a nuestros estudiantes
  • Apoya a nuestros estudiantes
  • Desafía a nuestros estudiantes e
  • Inspira a nuestros estudiantes.

   

  Nhóm Mẫu giáo của chúng tôi cam kết làm việc cùng với các gia đình để giúp năm đầu tiên của nền giáo dục chính thức của học sinh của chúng tôi một trải nghiệm đáng nhớ và tích cực cho mỗi đứa trẻ.

   

  Chúng tôi tin rằng một cộng đồng mẫu giáo thịnh vượng bao gồm ...

   

  •  Một môi trường phát triển toàn bộ trẻ em trong khi tạo sự cân bằng giữa các tiêu  

            chuẩn học tập phù hợp với trình độ học vấn cao.

  • Lớp học cung cấp kinh nghiệm học tập phong phú thông qua việc khám phá, chơi

            đùa, thực hành và áp dụng các khái niệm.

  • Học tập với sự cân bằng các kinh nghiệm có hướng dẫn của giáo viên, các trung

            tâm học tập cố ý và lối chơi bắt đầu cho trẻ ở tất cả các khu vực học tập.

  • Củng cố gia đình là những đối tác có giá trị và cần thiết trong những nỗ lực giáo

            dục này.

   

  Nhóm Mẫu giáo của chúng tôi bao gồm các giáo viên lớp học, các chuyên gia, và các chuyên viên phụ. Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều là giáo viên, các mô hình vai trò, cố vấn, huấn luyện viên, và các nhà lãnh đạo. Đội ngũ của chúng tôi sẽ ...

                      

  • chăm sóc học sinh của chúng tôi,
  • khuyến khích sinh viên của chúng tôi,
  • thách thức học sinh của chúng tôi, và
  • truyền cảm hứng cho học sinh của chúng tôi.

   

  Bạn được chào đón để liên hệ với tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc suy nghĩ của bạn về chương trình Mẫu giáo của chúng tôi.

   

  我们幼稚园团队致力于和家庭共同合作,让学生第一年的正规教育成为每一个孩子难忘的和积极的经历。  

   

  我们相信一个兴旺的幼稚园社区包括以下方面:

   

  •     在发育适宜和高学业标准二者之间平衡的全人发展环境。
  •     提供通过探索、游戏、练习和概念应用来取得丰富的学习经验的教室。
  •     在学业各个方面都有老师引导的体验及有意学习中心与学生自发的游戏二者之间的平衡。
  •     视家长们在这些教育上的参与为有价值的和不可缺少的。

   

  我们幼稚园团队包括教师、专家和教师助手。我们相信我们每一个人都是老师、榜样、导师、教练和领袖。我们团队会:

   

  •     照顾所有学生
  •     鼓励所有学生
  •     挑战所有学生
  •     激发所有学生

  您如果对我们幼稚园方面有任何问题或意见,欢迎您和我联系。